Front view of Mitsubishi A6M2 Zero

 Front view of Mitsubishi A6M2 Zero

Front view of Mitsubishi A6M2 Zero

This picture gives us a front view of the Mitsubishi A6M2 Zero, the first production version of the aircraft.


Watch the video: Mitsubishi A6M2 Zero